Skip to content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP PARTYSERVICE BREET B.V.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap Partyservice Breet B.V., gevestigd te Dronten.

1.2.         Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.         In geval van strijdigheid van onderhavige algemene voorwaarden met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren onderhavige algemene voorwaarden tenzij Partyservice Breet B.V. de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1.         Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2.         De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke en/of mondelinge opdracht en de aanvaarding daarvan door Partyservice Breet B.V..

2.3.         Voor elke overeenkomst geldt als ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever naar oordeel van Partyservice Breet B.V. voldoende kredietwaardig dient te zijn.

2.4.         Voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst is Partyservice Breet B.V. gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidsstelling te eisen van de voldoening van de betalingsverplichtingen alvorens (verder) te presteren.

3. Annulering

3.1.      In geval de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren, dan wel de diensten en/of leveringen weigert af te nemen is hij de volgende kosten verschuldigd:

–               bij annulering binnen één week voor prestatiedatum: 100% van de overeengekomen betaling;

–               bij annulering binnen twee weken voor prestatiedatum: 75 % van de overeengekomen betaling;

–               bij annulering binnen drie weken voor prestatiedatum: 50 % van de overeengekomen betaling;

–               bij annulering binnen vier weken voor prestatiedatum: 25 % van de overeengekomen betaling.

3.2.      Annulering dient steeds schriftelijk aan Partyservice Breet B.V. te geschieden.

3.3.         Onverminderd het in artikel 3.1. bepaalde behoudt Partyservice Breet B.V. zich het recht voor volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

4. Aflevering en teruggave gehuurde goederen

4.1.         Tenzij anders is overeengekomen draagt Partyservice Breet B.V. zorg voor het transport van de goederen  naar de afgesproken bestemming en draagt de opdrachtgever zorg voor het transport van de goederen van de afgesproken bestemming naar de opslagplaats van Partyservice Breet B.V.. De goederen worden door Partyservice Breet B.V. uitsluitend op de begane grond afgeleverd. De opdrachtgever draagt vanaf de in ontvangstname van de goederen tot de terugname van de goederen door Partyservice Breet B.V. het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen. Hiervoor worden bezorgkosten berekend.

4.2.         De goederen dienen door de week de volgende dag uiterlijk voor 10.00 uur bij de opslagplaats te zijn terugbezorgd en in het weekeinde maandag uiterlijk voor 10.00 uur. Bij te late of onjuiste terugbezorging is Partyservice Breet B.V. gerechtigd het overeengekomen huurtarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen totdat Partyservice Breet B.V. de goederen alsnog heeft terugontvangen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de eventuele schade en/of winstderving die Partyservice Breet B.V. als gevolg van de te late en/of onjuiste bezorging lijdt.

4.3.         Indien is afgesproken dat Partyservice Breet B.V. zelf de goederen bij de opdrachtgever ophaalt, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de goederen zodanig zijn klaargezet dat Partyservice Breet B.V. de goederen zonder extra werkzaamheden kan laden. Bij niet of onvolledige nakoming van deze verplichting zullen de kosten van de extra werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Gebruik, onderhoud en controle van de gehuurde goederen

5.1.         Bij ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever dient de opdrachtgever de goederen te controleren op eventuele gebreken. Deze dienen onmiddellijk na ontvangstname aan Partyservice Breet B.V. te worden gemeld. Wanneer geen onmiddellijke melding van enig gebrek wordt gedaan, wordt opdrachtgever verondersteld de goederen in goede conditie ontvangen te hebben. De opdrachtgever kan dan jegens Partyservice Breet B.V. geen aanspraak meer maken op herstel van het gebrek, vermindering van de huurprijs of vergoeding van het door het gebrek veroorzaakte schade, tenzij Partyservice Breet B.V. bij het aangaan van de overeenkomst het gebrek kende of had behoren te kennen.

5.2.         De goederen dienen aan Partyservice Breet B.V. te worden terugbezorgd in dezelfde staat als deze door de opdrachtgever zijn ontvangen. Eventuele gebreken, manco’s en/of beschadigingen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

5.3.         De goederen dienen gereinigd door de opdrachtgever aan Partyservice Breet B.V. te worden terugbezorgd. Bij niet of onvolledige nakoming van deze verplichting zal Partyservice Breet B.V. voor reiniging zorgdragen en de kosten daarvan in rekening brengen bij de opdrachtgever. De kosten van reiniging zijn vermeld op de prijslijst van Partyservice Breet B.V.

6. Aansprakelijkheid

6.1.         Partyservice Breet B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van buiten de invloedsfeer van Partyservice Breet B.V. liggende oorzaken, zoals onjuist gebruik gehuurde of ter beschikking gestelde goederen, onjuiste behandeling eet- en/of drinkwaren, stroomstoringen, falen techniek etc.

6.2.         De aansprakelijkheid van Partyservice Breet B.V. is beperkt tot de dekking van de verzekering dan wel ingeval van uitsluiting van dekking, tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.

6.3.         De opdrachtgever vrijwaart Partyservice Breet B.V. voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is van of samenhangt met de gehuurde goederen.

7. Ontbinding

7.1.         In geval de opdrachtgever:

–               de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;

–               enige bepaling van de overeenkomst niet nakomt;

–               de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;

–               als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

–               (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

–               in staat van faillissement wordt verklaard;

–               een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op zijn goederen;

–               komt te overlijden;

heeft Partyservice Breet B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal in gebreke zijn door het enkel verloop van een bepaalde termijn of door het enkel ontstaan van een omstandigheid als voormeld.

7.2.         Opdrachtgever is gehouden om aan Partyservice Breet B.V. te vergoeden alle schade, kosten en interessen als gevolg van de ontbinding op grond van een in artikel 7.1. bedoelde omstandigheid.

7.3.         Onverminderd het in artikel 7.1 en 7.2 bepaalde, behoudt Partyservice Breet B.V. de bevoegdheid om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht om nakoming met schadevergoeding te vorderen.

8. Reclame

8.1.         Reclames dienen binnen 2 dagen na de dag waarop de diensten zijn geleverd schriftelijk bij Partyservice Breet B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen.

8.2.         Reclames zullen door Partyservice Breet B.V. worden onderzocht en bij gebleken gegrondheid zal Partyservice Breet B.V. de opdrachtgever op een door haar te bepalen wijze schadeloos stellen.

9. Overmacht

9.1.      Alle van buiten de invloedssfeer van Partyservice Breet B.V. liggende omstandigheden zoals onder andere wegblokkades, stakingen, natuurrampen, ex- en of importverboden, oorlogshandelingen, overheidsmaatregelen, brand, storingen, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Partyservice Breet B.V., verlies en beschadiging van goederen bij transporten, leveren voor Partyservice Breet B.V. overmacht op die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook kan doen gelden.

10. Betaling

10.1        Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Zonder schriftelijke toestemming van Partyservice Breet B.V. is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting te verrekenen met een vordering van Partyservice Breet B.V. uit welke hoofde dan ook.

10.2        In geval Partyservice Breet B.V. de betaling van het verschuldigde niet of niet volledig binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, is zij gerechtigd om zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3        Partyservice Breet B.V. is daarnaast gerechtigd om bij niet, niet tijdige of  niet volledige betaling buiten de hoofdsom en de rente alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van f 100,-, onverminderd het recht van Partyservice Breet B.V. om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

11. Toepasselijk recht

11.1.      De Arrondissementsrechtbank Zwolle-Lelystad is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van de overeenkomsten met Partyservice Breet B.V., tenzij het vorderingen betreft die tot de competentie van de Kantonrechter behoren.

11.2.      Op alle overeenkomsten van Partyservice Breet B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

$30only

Chicken burger & french fry

Creature bring let fish from replenish void beginning you all day wherein unto.